The DEEP project has received research funding from the European Union under the 7th Framework Programme

Fëmijë - SQ

Në formatin .pdf mund të gjeni fletëpalosjen informuese në këtë seksion.

 

DEEP-2 Si funksionon shurupi i ri? (0-6 vjeç)

DEEP-2 Misioni Hekurgjurmues (6-10 vjeç)

DEEP-2 Misioni Hekurgjurmues (11-17 vjeç)